ماهیگیری دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

شما نقش یک ماهیگیر را در بازی کنند. swarms اقیانوس با موجودات زیر آب های مختلف، از جمله کوسه ماهی های کوچک و بزرگ. هدف شما این است به عنوان ماهی گرفتن به عنوان زمان به شما اجازه می دهد. شما با یک وظیفه خاص در هر سطح که شما در یک دوره معین از زمان به انجام. شما دست آوردن نمرات و زمان اضافی برای هر ماهی. شما می توانید با ابتلا به اشیاء دیگر به دست آورید و یا از دست دادن نمره و زمان.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillFishFishingTiming Crazy