برکه یخ مسابقات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

اتمام را با بیلی برو و کمک به او را گرفتن ماهی به عنوان بسیاری از او می تواند و برنده هر مسابقه. حرکت در اطراف و پیدا کردن نقطه مناسب و ماهی در اعماق بالا، استفاده از طعمه های مختلف، و برنده مسابقات برکه یخ!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به بازی.

Dress UpSkillsGirlChallengeSkillFishFishingPondTournament