فیشر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

کمک این ماهیگیر زشت بود گرفتن همه ماهی او می تواند با زمان بندی انتشار از خط خود را کاملا.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillFishFishingTiming Fisher