اکسپرس قطبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   96 60% with 15 votes

با کلیک بر روی سوئیچ های قرمز / سبز در هر عبور برای تغییر جهت مسیر. قطار مسیر سبز را دنبال کنید. انتخاب کنید تا ماشین قطار و

کنترل بازی:
سمت چپ کلیک کنید سوئیچ های قرمز / سبز.

DrivingAdventureObstacleTrainCollecting PolarExpress