گنجینه ملی 2 - مسابقه کانال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   47 36.36% with 11 votes

استفاده از مهارت های مسابقه خود را بالا به عنوان شما دوباره 'که از طریق کانال انگلیس تعقیب.

کنترل بازی:
بالا arrow کلید - سرعت بالا در
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
پایین کلید فلش - آهسته به پایین.

DrivingRacingObstacleTrainNationalTreasureChannelRacer