جیپ مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

متعادل بمانید تا شما را به جهش گرفتن همه ستاره، و سپس دست زدن به پرچم به پیشرفت.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingKidsObstacleJeepRacer