چهار چرخ چیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

جک کانگورو فرار کرده است و شما نیاز به او را گرفتن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyFourWheelChase