جمره نوعی شیرینی خمیر مانند مانیا: بزرگ گزو واقع فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اجتناب از موانع. تخته سنگ های ZAP، جعبهها سیارک ها و دزد. انتخاب کنید تا مارشملو Flinstones برای پر کردن خود را در M-متر. جمع آوری تمام 6 سنگهای قیمتی را به نفع خود بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMarshmallowManiaPebblesGreatGazooSpaceChase