Xuttle فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرواز کشتی فضایی خود را بیش از یک سیاره دور و جمع آوری سلول های سوختی به شناور باقی می ماند بدون توفنده. اما به عنوان شما رو محدود سوخت، شما باید برای گرفتن سلول های سوختی popping تا از پایه به شناور باقی می ماند. نگه داشتن چشم در متر سوخت در بالا سمت چپ و جمع آوری سلول های سوخت را قبل از سنج به صفر برسد و یا شما سقوط خواهد کرد و از دست دادن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySpaceXuttle