محله یهودی نشین چیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اجرای از پولیس، پرش به بیش از نرده ها و اشیاء دیگر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyGhettoChase