کوکی چیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

استیو میدان گرسنه است! ماوس خود را به کمک به او را از کوکی ها (cookies) خوردن. شما می توانید انتخاب کنید تا پاداش برای امتیاز بیشتر، اما مراقب برای دشمنان قرمز.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

Collecting FoodDefaultCookieChase