برش کوکی: حیوانات خانگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کلیف سرآشپز کوکی به منظور خاص و نیاز به کمک شما! انبوهی از کوکی ها حیوان خانگی به شکل! کار سریع و شسته و رفته!

کنترل بازی:
ماوس -. کوکی های برش
است چرخ ماوس، Z / X - چرخش برش کوکی.

AnimalFoodCookieCutterPets