کمی هود سواری قرمز - ضیافت کوکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما کمی هود سواری قرمز برای جمع آوری کوکی ها به اندازه کافی برای جشن و پیدا کردن راه خود را از طریق پیچ و خم کوکی! اما مراقب گرگ بزرگ متوسط.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

GirlCollecting AnimalFoodMazeGirlsLittleRidingHoodCookieFeast