ساحل بستنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

ایجاد ترین دهان آبیاری بستنی در تمام دوران است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlFoodCookingFood ServingGirlsBeachCream