دیدی بستنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

بستنی دیدی خدمت می کنند در حالی که آن را 'هنوز سرد و همچنین دیگر رفتار شیرین خدمت بیش از حد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodCookingFood ServingManagementGirlsDidiCream