فروشگاه سوپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

سوپ خوشمزه خدمت به مشتری قبل از روز به پایان می رسد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlFoodCookingFood ServingGirlsSoupShop