برش کوکی: پیچ خورده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کات تلخه و قطع برخی از کوکی ها. با چه سرعتی می تواند اشکال ایده آل برای این دلخوشیها خوشمزه شما را؟

کنترل بازی:
کلیک ماوس به کاهش کوکی ها گالری چرخ ماوس و یا Z / X کلید به چرخش برش.

KidsFoodGirlsCookieCutter-twisted