کوکی بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

گرفتن به عنوان بسیاری از کوکی ها به عنوان شما می توانید در 60 ثانیه و مراقب سقوط teacups!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyGreatCookie