بزرگ معلم Onizuka، بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

آموزش برخی از حس به طبقه عقب مانده احمقانه شما باید برای تدریس، سعی کنید آنها را به تصویب.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyGreatTeacherOnizuka