تاخت و تاز کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شوت کردن اورک ها در حمله به قلعه خود را با استفاده از تیر و کمان خود را به شلیک و کشتن آنها.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionOverrun