حماسه نبرد فانتزی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   369 80% with 45 votes

نوبه خود مبتنی بر مبارزه با یادآور RPG از صحنه های نبرد از سری فاینال فانتزی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingAdventureActionKnightWizardTurn BasedMagicMonstersAndroid Action Rpg (hack And Slash)EpicBattleFantasy