ورود در جهنم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

شما در یک سلول زندان با جنایتکاران بدنام تا یک شب برخی از چیزی مرموز اتفاق می افتد ..

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingAdventureActionMonstersArrivalHell