Mk5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نمونه اولیه Helibot Mk5 آخرین در تکنولوژی hoverbot است. اما قبل از آن می تواند به سرویس، باید آن را در برنامه های آموزشی دقیق منتقل می کند. تبدیل Mk5.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Action