رفتن به بالا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

صعود تا. سعی کنید به سقوط کردن پایین و یا اجازه دهید بالن های پاپ!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionGoing