راه تخم مرغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با قرار دادن یک تخم مرغ در یک ظرف است که کار آسانی نیست. قرعه کشی خطوط با موس خود را.

کنترل بازی:
قرعه کشی خطوط با موس خود را.

Action