هوا فاکس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کنترل کشتی فضایی خود را، ساقه و نابود کردن همه چیز را به امتیاز.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Action