گای 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

عمل بیشتر گای خونین!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Action