تشکیل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اجتناب از نقاط به عنوان یک سازند.

کنترل بازی:
کلیک کنید تا کوچک سازند.

ActionFormation