عصبانی پرندگان تخم مرغ فراری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   467 86.79% with 53 votes

این نمایش از پرندگان عصبانی و خوک اجرا می شود در راه بسیار غیر منتظره این زمان. یکی عصبانی پرندگان تخم مرغ از تخم در آمده است و اجرا می شود به دور از خوک. خوک ها استفاده از تمام ترفندهای خود را برای جلوگیری از تخم مرغ. اما این پرنده عصبانی کوچک به عنوان یک دیوانه می خورد و بزرگتر و قوی تر می شود. راهنما تخم مرغ را در فرار دراماتیک است. کنترل: استفاده از کلیدهای جهت دار برای بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Girl Jumping Angry Birds Runaway