پرندگان عصبانی دوقلوها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3713 74% with 50 votes

بازی

پرندگان از همان رنگ به عنوان سریع به عنوان پرندگان possible.Angry همسان را می توان تنها در صورتی می توان آنها را با یک خط که در اکثر دو بار تبدیل شده است.

کنترل بازی:

استفاده از موس برای مطابقت با پرندگان

KidsMouse SkillMatching BirdsGirls