اردک لاستیک ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لاستیک

اردک می خواهد به خانه بروم. این آسان نیست. آیا شما آن را کمک کند؟

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

برای کنترل اردک لاستیک برای رسیدن به مقصد.

KidsBalancingAnimalBalanceBirds