Viridia بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جمع آوری امتیاز برای پیشبرد به سطح بعدی به سرعت به عنوان شما می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت و پرش، اجتناب از سنبله و جمع آوری نقطه سبز برای دسترسی به درب.

ActionViridia