ازدحام 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف شما این است برای از بین بردن زنبورهای تیغ صورت تراشی با شمشیر خود قابل اعتماد است. همانطور که شما بازی کنند، اتاق کوچک خواهد شد. اصلا قدم کردن کندو.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSwarm