دستی 4: آزمایشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

پیش از طریق کارخانه و هم باز کردن رمز و راز آن است. نقطه کلیک کنید و راه خود را از طریق سطوح. استفاده از اشیاء شما را در پیدا کردن اشیاء دیگر به آنها را به کار. استفاده از سر خود را و سرنخ در بازی به حل پازل.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleAdventureEscapeSeriesSubmachine