هوشمند مأموریت زندان با فرار 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4720 70.15% with 67 votes

'آسان نیست که یک جنایتکار، یک بار دیگر شما خودتان را از سیاه چال انداختن پیدا کنید. این زمانی که شما واقعا نیاز به عجله بسر می رسانید ...

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureEscapeAndroid DungeonsDefaultSmart