صفر دستی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

یکی دیگر از ماجراجویی خوب نقطه و کلیک کنید و با گرافیک خوب. کاوش دنیای عجیب و غریب از پازل و رمز و راز در این ماجراجویی باستان! نگاه دقیق به پیدا کردن سرنخ ها و آیتم های مفید در جهت به رفتن بیشتر در این عنوان مرموز.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSubmachineZero