دستی 5: ریشه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اقامت متمرکز، پیدا کردن و استفاده از اقلام و سعی کنید به فرار کنند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySubmachineRoot