Van بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

راهنما Philpot و دیو به جشنواره موسیقی قبل از رانندگان سریع و هیپی های ترک لکه های نفتی در جاده ها.

کنترل بازی:
ماوس به هدایت و دکمه سمت چپ ماوس را آزاد نفت.

Funny