برو دور پرواز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نابودی همه مگس ها در آشپزخانه شما

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyAway