گربه خفاش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خلاص شدن از شر گربه به آرامی آنها را بر روی دیوار هم محور!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyCat-bat