دیوانه تایید شده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این یک نسخه از مرد تایید شده در استروئید می باشد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Funny