ایمو emo های PET 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دریافت ایمو emo خود را برخی از لباس های های جدید و تازه است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Funny