اسنوبرد استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

هیئت مدیره از طریق سطوح به عنوان موانع شما اجتناب.

کنترل بازی:
ماوس - حرکت
فاصله - پرش.

SnowboardSnowObstacleAnimalMaster