صوتی اسنوبورد 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   35 37.5% with 8 votes

پایین تپه 15 جهش وجود دارد. ببینید که چگونه بالا شما می توانید اجرای خود را از رمپ به پرش کردن.

کنترل بازی:
هنگامی که شما در هیئت مدیره بیش از یک سطح شیب دار، فاصله را فشار دهید برای انجام ترفند. بیشتر تا سطح شیب دار وقتی که شما فاصله، ترفند بهتر شما انجام دهد را فشار دهید.

ArcadeSnowboardSnowSonicSnowboarding