Trysil Twintip بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

امتیاز کسب شده توسط کشیدن برخی از ترفندهای به عنوان برف اسلاید شما!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای حرکت و مانع از فضای
به پرش

SnowboardSnowStuntsTrysilTwintip