سراشیبی میپرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سوار اسنوبرد خود را کاهش دهید تپه، انجام stunts در حالی که در هوا و جمع آوری جواهرات.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - به جلو انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - لین
پایین کلید فلش - آهسته پایین
فاصله - پرش.

SportsSnowboardSnowCollecting StuntsDownhillJumps