Bakugan اسکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

bakugan

راهنما اسکی پایین کوه، جمع آوری ستاره ها، جلوگیری از سنگ

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

SportsSnowboardSnowCollecting CartoonBakugan