میکی اسنوبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

راهنما میکی اسنوبرد پایین تپه dodging کنده ها و سنگ

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

SnowboardMouse SkillCollecting CartoonMickey