کشت و زرع اپل میکی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

کمک ماوس میکی جمع آوری و گرفتن تمام سیب افتادن.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

KidsFruitCollecting Mickey-sApplePlantation