ماجراجویی میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

به عنوان جمع آوری سکه های بسیار و کشتن دشمنان با پریدن بیش از!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - پرش به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
پایین کلید فلش - دولا شدن.

AdventureFruitObstacleCollecting